Entry for July 09, 2008

پرسیدم : چطوری؟

جواب داد : هنوز از عقل سلیم برخوردارم

پرسیدم : چه می کنی؟

جواب داد : زندگی و زندگی … ا

دیدگاهتان را بنویسید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.