تنها شبی هفت ساله خوابیدم و بامدادان هزار ساله برخاستم

آخ که دلم میخواد بخوابم و…

دیگه بیدار نشم؟

بیدار بشم و ببینم چند سال گذشته؟

 

ولی باید تلاش کرد…

باید تلاش کرد؟

ادامه خواندنتنها شبی هفت ساله خوابیدم و بامدادان هزار ساله برخاستم