فـ ـاک آف

دارم زندگی رو بالا میارم

یعنی از کی حامله ام…؟