دوست

و من گفتم نظر من این نیست ضمنن اعتقاد به جایگزین شدن آدم و دوستی ندارم… خلاصه که آره ابدی نیست اما به نظرم هرکس که میاد تو زندگی ت، یه تیکه از زندگی ت رو میسازه و وقتی میره یه تیکه از زندگی ت رو با خودش میبره… یه تیکه خالی میشه که هیچ کس و چیزی پر ش نمیکنه ممکنه کمرنگ بشه، فراموش بشه حتا اما پر نه