تاریخ

جنگ پایان یافته است ما در آن برهه‌ی شیرین هستیم، که همه موافقند … که اتفاقات هولناک اخیر را تکرار نکنیم البته، ما موجوداتی بی‌ثبات و احمق هستیم که حافظه‌ای ضعیف و استعدادی عالی برای نابودی خود داریم ولی خدا را چه دیدی؟ شاید این بار درس عبرت گرفتیم…