دیالوگ: ماندن

– زندگی مشترک طولانی‌ای داشتی؟ + نه به اندازه کافی طولانی… 42سال – وای! چطور بود؟ + میدونی… وقتی مردم میگن که میخوان با همدیگه پیر بشن؟ – اوممم + خب، ما اینطور بودیم وقتی 20 ساله بودیم، همدیگه رو دیدیم من 20 سالم بود اون 19 سال و چیزی که خارق العاده بود این بود که اون واقعاً عوض نشد انجام دادن این کار سخته طوری زندگی کرد، انگار